​ انبار نفت دره شهر


انبار نفت دره شهر:
در راستای اهداف و خط مشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و پیشنهاد این منطقه ایده طراحی و ساخت انبار نفت دره شهر در سال  1382به واحد مهندسی و طرحهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی داده و کار طراحی ، ساخت و اجرای این انبار توسط مهندسی و طرحها  در سال 1383 در زمینی  به وسعت 200/000 متر مربع ، با ظرفیت ذخیره سازی 117 میلیون لیتر و اتصال و تغذیه به خط لوله سراسری انتقال فرآورده از مسیر تنگ فنی آغاز گردید . این پروژه عظیم با صرف هزینه بالغ بر 33/000/000/000 تومان در سال 1387 به بهره برداری رسیده است .

 

ظرفیت مخازن انبار نفت دره شهر

ظرفیت کل (ارقام به میلیون لیتر)

تعداد مخزن

نوع فرآورده

38.5

3

بنزین موتور

28.4

3

نفت سفید

46

33

نفتگاز

 

 


¨
 
قدرت بارگیری انبار نفت دره شهر

مقدار بارگیری (لیتر در 24ساعت)

مقدار بارگیری (لیتردرساعت)

قدرت پمپ (لیتردرساعت)

تعدادپمپ فعال وهمزمان

تعداد بازوی بارگیری

نوع فرآورده

1200000

50000

135000

1

2

بنزین موتور

1200000

50000

135000

1

2

نفت سفید

1200000

50000

135000

1

2

نفتگاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار دره شهر

 

انبار دره شهر