تماس با ما

عنواننام و نام خانوادگیسمتشماره تماسنمابرکدواحد
سطر یکعلی اصغر چاغر وندیمدیر منطقه۳۲۲۲۸۴۷۴۳۲۲۲۸۰۲۰۰۸۴
سطر دوعلی جعفریمعاون منطقه۳۲۲۲۸۴۷۴۳۲۲۲۸۰۲۰۰۸۴
سطر سهمهدی دانیالی فرسرپرست روابط عمومی۳۲۲۳۰۷۰۵۳۲۲۲۸۰۲۰۰۸۴