تماس با ما

عنواننام و نام خانوادگیسمتشماره تماسنمابرکدواحد
سطر یکعلی اصغر چاغر وندیمدیر منطقه۳۲۲۲۸۴۷۴۳۲۲۲۸۰۲۰۰۸۴
سطر دوعلی جعفریمعاون منطقه۳۲۲۲۸۴۷۴۳۲۲۲۸۰۲۰۰۸۴
سطر سهمهدی دانیالی فرسرپرست روابط عمومی۳۲۲۳۰۷۰۵۳۲۲۲۸۰۲۰۰۸۴

 

تماس با ما:

ایلام ، بلوار شهید بهشتی ، پایینتر از صدا و سیمای مرکز ایلام

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام

صندوق پستی : ۱۵۹۵۱-۶۹۳۱۴
شماره تلفن :
۱۱-۳۲۲۲۲۰۱۰۸۴
شماره نمابر:۳۲۲۲۸۰۲۰۸۴
مرکز پاسخگویی :۰۹۶۲۷