​ انبار نفت دره شهر


انبار نفت دره شهر:
در راستای اهداف و خط مشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و پیشنهاد این منطقه ایده طراحی و ساخت انبار نفت دره شهر در سال  1382به واحد مهندسی و طرحهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی داده و کار طراحی ، ساخت و اجرای این انبار توسط مهندسی و طرحها  در سال 1383 در زمینی  به وسعت 200/000 متر مربع ، اتصال و تغذیه به خط لوله سراسری انتقال فرآورده از مسیر تنگ فنی آغاز گردید . این پروژه عظیم با صرف هزینه بالغ بر 33/000/000/000 تومان در سال 1387 به بهره برداری رسیده است .