مجاری عرضه ناحیه شیروان چرداول

نام مجاری عرضه: تعاون روستائی سرابله

نام مالک : تعاون روستائی

تاریخ تاسیس : 1370

مساحت جایگاه : 3000

تلفن :08424222241

آدرس : سرابله جنب شهرداری

تعداد سکوبنزین :2سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 2سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه تک نازله بنزین -2تلمبه دونازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه

نام مجاری عرضه: شباب

نام مالک : الیاس رنجبر

تاریخ تاسیس : 1358

مساحت جایگاه : 7000

تلفن :09188441760

آدرس : شهرک شباب

تعداد سکوبنزین :1سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه تک نازله بنزین -3تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه

نام مجاری عرضه: جایگاه هلیلان

نام مالک : احمدیان

تاریخ تاسیس : 1375

مساحت جایگاه : 3500

تلفن :09183365087

آدرس : هلیلان – چهار راهی شهرک توحید

تعداد سکوبنزین :1سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 2سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه تک نازله بنزین -4تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه

نام مجاری عرضه: لومار

نام مالک : میرزائی

تاریخ تاسیس : 1363

مساحت جایگاه : 3500

تلفن :09123985362

آدرس : بخش لومار

تعداد سکوبنزین :1سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه تک نازله بنزین -2تلمبه دونازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه

نام مجاری عرضه: ثامن الحجج

نام مالک : علیرضا باقری

تاریخ تاسیس : 1387

مساحت جایگاه : 7000

تلفن :09188406820

آدرس : سه راهی کارزان

تعداد سکوبنزین :2سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 2سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 3تلمبه دونازله بنزین -4تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : همه موارد در دست اقدامنام مجاری عرضه: لطفی

نام مالک : ستار لطفی

تاریخ تاسیس : 1386

مساحت جایگاه : 3000

تلفن :09188434027

آدرس : سرابله جنب ایران خودرو

تعداد سکوبنزین :1سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه دونازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه