مجاری عرضه ناحیه مرکزی

نام مجاری عرضه: ریزه بندی

نام مالک : رضا ریزه بندی

تاریخ تاسیس : 1385

مساحت جایگاه : 1860

تلفن :08413332529

آدرس : ایلام بلوار جنوبی امام

تعداد سکوبنزین :2سکو بنزین

تعداد تلمبه : 4تلمبه دونازله بنزین -1تلمبه تک نازله بنزین

سایرامکانات رفاهی : نداردنام مجاری عرضه: حسینی

نام مالک : حسین حسینی

تاریخ تاسیس : 1380

مساحت جایگاه : 310

تلفن :08412227444

تعداد سکوبنزین :1سکو بنزین

تعداد تلمبه : 1تلمبه تک نازله بنزین -2تلمبه دو نازله بنزین

سایرامکانات رفاهی : نمازخانهنام مجاری عرضه: قائم

نام مالک : شفیع زاده

تاریخ تاسیس : 1384

مساحت جایگاه : 100

تلفن :08413351815

آدرس : ایلام خ آیت الله حیدری

تعداد سکوبنزین :2سکو بنزین

تعداد تلمبه : 4تلمبه تک نازله بنزین

سایرامکانات رفاهی : ندارد

نام مجاری عرضه: سیفی

نام مالک : سیفی

تاریخ تاسیس : 1381

مساحت جایگاه : 300

تلفن :08413333324

آدرس : ایلام بلوار جنوبی امام

تعداد سکوبنزین :1سکو بنزین

تعداد تلمبه : 3تلمبه دو نازله بنزین

سایرامکانات رفاهی : نداردنام مجاری عرضه: شرکتی

نام مالک : شرکت نفت

تاریخ تاسیس : 1344

مساحت جایگاه :2400

تلفن :08412231475

آدرس : ایلام بلوار شهید بهشتی

تعداد سکوبنزین :4سکو بنزین

تعداد تلمبه : 2تلمبه تک نازله بنزین سوپر-6تلمبه تک نازله بنزین

سایرامکانات رفاهی : ندارد

نام مجاری عرضه: کوثر

نام مالک : نامداریان

تاریخ تاسیس :1370

مساحت جایگاه : 2500

تلفن :08412228244

آدرس : ایلام بلوارخلیج فارس

تعداد سکوبنزین: 2سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز: 2سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه تک نازله بنزین -2تلمبه دو نازله بنزین-4 تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : ندارد

نام مجاری عرضه: امیدیان

نام مالک : سعید امیدیان

تاریخ تاسیس : 1383

مساحت جایگاه : 1800

تلفن :09181413433

آدرس : ایلام تنگ قوچعلی

تعداد سکوبنزین :2سکوبنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 4تلمبه دو نازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نداردنام مجاری عرضه: صالح آباد

نام مالک : تعاون روستائی

تاریخ تاسیس : 1371

مساحت جایگاه :3400

تلفن : 08428223303

آدرس : صالح آباد

تعداد سکوبنزین :2سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 2سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه تک نازله بنزین -1تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانهنام مجاری عرضه: رحیمی

نام مالک : رحیمی

تاریخ تاسیس : 1344

مساحت جایگاه :3400

تلفن : 08428222293

آدرس : مهران بلوارمام

تعداد سکوبنزین :1سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه تک نازله بنزین -1تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه

نام مجاری عرضه: سلیمانی

نام مالک : کورش سلیمانی

تاریخ تاسیس : 1379

مساحت جایگاه :3000

تلفن : 08428223722

آدرس : مهران بلوار سید حسن

تعداد سکوبنزین :2سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 3تلمبه تک نازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانهنام مجاری عرضه: ملکشاهی

نام مالک : صفایی

تاریخ تاسیس :1374

مساحت جایگاه :1800

تلفن : 08428223722

آدرس : ملکشاهیابتدای شهرستان

تعداد سکوبنزین :1سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه دو نازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نداردنام مجاری عرضه: چوار

نام مالک : جهانگیری

تاریخ تاسیس :1380

مساحت جایگاه :1800

تلفن : 08422722325

آدرس : چوارخروجی شهر

تعداد سکوبنزین :2سکو بنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 4تلمبه تک نازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نداردنام مجاری عرضه:نظری ایوان

نام مالک :سیاوش نظری

تاریخ تاسیس : 1341

مساحت جایگاه :1850

تلفن : 08423230515

آدرس : ایوان میدان ولیعصر

تعداد سکوبنزین :2سکوبنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 1تلمبه تک نازله بنزین- 4تلمبه دو نازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : همه موارد داردنام مجاری عرضه:جوی زر

نام مالک :عبدالرضا صحرایی

تاریخ تاسیس : 1384

مساحت جایگاه :900

تلفن : 08423423631

آدرس : ایوان میدان ولیعصر

تعداد سکوبنزین :2سکوبنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 1تلمبه تک نازله بنزین- 4تلمبه دو نازله بنزین -2تلمبه تک نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : همه موارد دارد

نام مجاری عرضه:جمشیدیان

نام مالک :فرهاد جمشیدیان

تاریخ تاسیس : 1387

مساحت جایگاه :1800

تلفن : 08412250900

آدرس : ایلام روستای هفت چشمه

تعداد سکوبنزین :2سکوبنزین

تعداد سکو نفتگاز : 2سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 4تلمبه دو نازله بنزین- 2تلمبه تک نازله نفتگاز -2تلمبه تک نازله cng

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه – تعویض روغنینام مجاری عرضه:زرنه

نام مالک :غلامی

تاریخ تاسیس : 1381

مساحت جایگاه :3800

تلفن : 08423523600

آدرس : ایوان سه راهی زرنه

تعداد سکوبنزین :1سکوبنزین

تعداد سکو نفتگاز : 1سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 2تلمبه دو نازله بنزین- 2تلمبه تک نازله نفتگاز –

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه

نام مجاری عرضه:شرکت نجم الثاقب

نام مالک :علی اکبر فرجی

تاریخ تاسیس : 1388

مساحت جایگاه :3700

تلفن : 09183423515

آدرس : ایلام بلوار خلیج فارس

تعداد سکوبنزین :2سکوبنزین

تعداد سکو نفتگاز : 2سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 4تلمبه دو نازله بنزین- 2تلمبه دو نازله نفتگاز

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه – سوپر مارکتنام مجاری عرضه:طلوع

نام مالک :محمد حسن نظری

تاریخ تاسیس : 1388

مساحت جایگاه :000

تلفن : 09181432379

آدرس : صالح آباد سه راهی جنداله

تعداد سکوبنزین :2سکوبنزین

تعداد سکو نفتگاز : 2سکو نفتگاز

تعداد تلمبه : 4تلمبه دو نازله بنزین- 2تلمبه تک نازله نفتگاز -2تلمبه تک نازله cng

سایرامکانات رفاهی : نمازخانه – تعویض روغنی